فتوبوک

آلبوم دیجیتال (آلبوم ایتالیایی)

آلبوم دیجیتال روشی برای ماندگاری، ارائه و چیدمان تاریخچه شخصی و خانوادگی در قالب یک آلبوم است.
یک آلبوم دیجیتال شامل ترکیب و طراحی عکس های مختلف و ترکیب آنها با المان های هنری و نوشته هایی با فونت های فانتزی می باشد که از طریق کامپیوتر طراحی شده و به روی صفحاتی به ضخامت آلبوم های کلاسیک چاپ می شود.

فتوبوک

در فتوبوک، تاکید بر روی عکسها است و معمولا ار المان های دیگر مانند نوشته استفاده نمی شود. صفحات فتوبوک از صفحات آلبوم دیجیتال نازکتر بوده و شبیه یک کتاب نفیس می باشد.